Časté otázky
Všetko dôležité, čo by ste chceli vedieť o Non Banking Credit Bureau a Nebankovom registri klientskych informácií.

Aký je hlavný prínos z existencie úverových registrov pre firmy?

V modernej bankovej ére je bežnou praxou, že banka, či iná finančná inštitúcia využíva detailné informácie o žiadateľovi o úver a dôsledne si preverí jeho aktuálnu finančnú bonitu a rovnako aj jeho finančnú históriu. Pre efektívnosť týchto procesov sú kľúčovými práve dáta z úverových registrov, nakoľko sa jedná o pravidelne aktualizované databázy, ktoré obsahujú oveľa hodnotnejšie informácie a sú výrazne komplexnejším nástrojom ako rôzne negatívne registre, pretože sa nekoncentrujú len na informácie o neplatičoch a omeškaných platbách. Sú v nich dostupné informácie aj o klientoch, ktorí splácajú svoje pôžičky riadne a včas. Títo dôveryhodní zákazníci potom majú väčšiu šancu na získanie finančného produktu za výhodnejších podmienok ako tí, čo nesplácajú. A tiež ako tí, o ktorých nie je možné získať údaje v úverových registroch. Preto je kľúčové, že v našich úverových registroch sa nachádzajú pozitívne aj negatívne informácie o klientoch, pričom sa jedná o komplexné údaje z trhu primárne o poskytnutých úveroch a aktuálnych žiadostiach o úver, ktoré sú spracovávané na základe súhlasov klientov. Používatelia registrov tak získajú okamžitý benefit vo forme konkrétnych a aktuálnych údajov, ktoré prispievajú k efektivite rozhodovania a k znižovaniu rizika pre banky a nebankové spoločnosti. Dá sa teda povedať, že nedisponovanie týmito údajmi by reálne mohlo viesť k zhoršeniu podmienok na získanie úverov u väčšiny dlžníkov. A pre nich je prínosom aj akási „ochranná ruka“, ktorá riadi optimálnu úroveň zadlženosti a znižuje riziko ich preúverovania s následným závažnými problémami pri plnení si svojich záväzkov končiacich exekúciami, či osobnými bankrotmi.

Ako sa dostanem do úverového registra?

Registre vo všeobecnosti obsahujú informácie o osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu s bankou alebo finančnou inštitúciou. Informácie z nebankového úverového registra využívajú finančné inštitúcie a jedná sa o informácie o fyzických osobách aj právnických osobách. V nebankovom registri sa teda nachádza každá fyzická či právnicka osoba, ktorá má s niektorou členskou inštitúciou uzatvorenú zmluvu k úverovému produktu, pokiaľ jej poskytla súhlas na spracovanie svojich údajov. V registroch ale nefigurujú len osoby vystupujúce v pozícii primárnych dlžníkov. Môže sa v nich ocitnúť aj osoba, ktorá o niektorý zo spomenutých produktov člena registra požiadala. Nakoľko sú v registroch evidovaní spolužiadatelia a ručitelia v rámci jednotlivých úverov, je to významný fakt pri komplexnom posudzovaní kredibility akejkoľvek osoby, z hľadiska jej schopnosti splácať záväzky riadne a včas aj v budúcnosti.

Aké typy dlhov a splátok sa evidujú?

Register obsahuje výhradne údaje o uvedených úverových produktoch účastníckych finančných inštitúcií. Čiže register zahŕňa údaje o splátkových kontraktoch, kreditných kartách a nesplátkové operácie.

Ako si môžem overiť svoje záznamy v registri?

Údaje, ktoré sú spracovávané v registroch je možné preveriť priamo u prevádzkovateľa registrov. Údaje sú poskytnuté v podobe výpisu z registra, o ktorý je možné požiadať klientske centrum príslušného registra osobne či poštou. Zákon neumožňuje dáta z oboch registrov spájať či inak kombinovať do jedného výpisu pre obidva registre. Každý výpis z registra je teda samostatný a obsahuje záväzky buď len z bankového, alebo iba z nebankového registra, nakoľko sú tieto registre oddelené.

Ako mám postupovať, ak zistím nezrovnalosť s dátami vo výpise z registra?

Pokiaľ zistíte, že niektorá informácia vo výpise je nepresná či chybná, obráťte sa na klientske centrum bankového či nebankového úverového registra. To by malo v spolupráci s príslušnou bankovou či finančnou inštitúciou, ktorá je zdrojom nesprávnych dát, zaistiť nápravu. Dotknutá osoba má teda právo preveriť si u prevádzkovateľa systému, aké údaje sú o nej spracovávané. Získa ich vo forme výpisu z príslušného registra a má právo požiadať o ich opravu svoju banku alebo finančnú inštitúciu, prípadne priamo prevádzkovateľa príslušného registra v prípade, že ich považuje za nesprávne, neaktuálne alebo spracovávané neoprávnene. V prípade, že sa nezrovnalosti preukážu, tak registre v spolupráci s danou bankou alebo príslušnou finančnou inštitúciou vykonajú nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií a o jej výsledku osobu písomne upovedomia.

Koľko stojí výpis z nebankového registra?

Žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov z nebankového registra je spoplatnený sumou 14,-€ + poštovné. Tento výpis je klientovi odoslaný do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia na korešpondenčnú adresu ako doporučená zásielka do vlastných rúk. Výpis môže byť odoslaný poštou, prípadne môže byť odovzdaný priamo v klientskom centre počas prevádzkových hodín na osobnú žiadosť klienta.

Koľko dní od neuhradenia splátky začnem figurovať ako dlžník v registri?

Údaje sú do registra reportované na mesačnej báze a sú platné ku koncu predchádzajúceho mesiaca. Je možné zistiť presnú dĺžku omeškania v rámci uplynulého mesiaca, čiže reálny počet dní, ktoré bol klient v omeškaní.

Ako dlho sa informácie archivujú?

V zmysle platnej legislatívy a podmienok súhlasov klientov sú dáta evidované a uchovávané v bankovom či nebankovom registri počas celej doby platnosti zmluvy a po jej ukončení sú uchovávané 5 rokov v nebankovom a 5 rokov v bankovom registri.