Spracúvanie údajov

Spracúvanie údajov v Nebankovom registri klientskych informácií prebieha v súlade s nariadeniami európskych inštitúcií.

GDPR detailnejšie upravuje práva dotknutých osôb a aj informácie, ktoré je prevádzkovateľ osobných údajov povinný poskytnúť dotknutým osobám. Vaším právom ako dotknutej osoby je pred spracúvaním vašich osobných údajov získať informácie o tom kto, či, za akým účelom, v akom rozsahu vaše osobné údaje spracúva, ako dlho budú osobné údaje uchovávané, komu sú osobné údaje sprístupnené. Základné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje informácie o vašich ďalších právach a možnostiach ich uplatnenia.

Informácie o osobných údajoch, ktoré o vás prevádzkovateľ Non Banking Credit Bureau, ZZPO spracúva, získate vo forme kópie spracúvaných osobných údajov prostredníctvom Klientskeho centra prevádzkovaného spoločnosťou CRIF SK. Kópia osobných údajov je žiadateľovi poskytnutá bezodplatne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od podania žiadosti. V prípade, že zasielame tieto kópie poštou žiadateľ hradí náklady spojené s ich doručením (poštovné).

V prípade, že bude žiadosť zjavne neopodstatnená a neprimeraná, najmä pre opakujúcu sa povahu, je účtovaný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Vaším právom, a zároveň i záujmom prevádzkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú, je presnosť spracúvaných osobných údajov. Preto máte právo pri zistení nezrovnalostí požiadať o opravu spracúvaných osobných údajov a s ním spojené právo na obmedzenie spracúvania nesprávnych či neaktuálnych údajov do doby uskutočnenia opravy. Vaše ďalšie práva ako je napr. právo namietať, právo na vymazanie osobných údajov, právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú podrobnejšie popísané v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ registra, Non Banking Credit Bureau, ZZPO,  má v súlade s GDPR vymenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť, pokiaľ sa vám nepodarilo vašu požiadavku uspokojivo vybaviť v Klientskom centre. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať elektronicky na  adrese– dpo@nbcb.sk

Právo na kópiu
osobných údajov
Právo na opravu
osobných údajov
Právo na výmaz
osobných údajov
Právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov
Právo na prenosnosť
osobných údajov